Nacionālā attīstības padome uzsāks diskusiju par valsts attīstības prioritātēm pēc 2021. gada

Ministru kabinetā 4.oktobrī notiks Nacionālās attīstības padomes sēde, kuru vadīs Ministru prezidents Māris Kučinskis, lai uzsāktu visaptverošas diskusijas par valsts attīstības mērķiem un prioritātēm nākamajā plānošanas periodā. Padomes dalībnieki ir aicināti izvērtēt Ministru prezidenta biroja un Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavoto Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) izstrādes piedāvājumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis: “Par vadošo Nacionālā attīstības plāna 2027. gadam motīvu tiek virzīts iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugums, kam nepieciešama stabila, līdzsvarota un ilgtspējīga izaugsme, tādējādi radot simbiozi starp sabiedrības un valsts prioritātēm. Tam pamatā būtu ekonomikas orientācija uz inovāciju, digitalizācijas un cilvēku talantu attīstību, valdībai rīkojoties, lai paaugstinātu valsts un iedzīvotāju ienākumus un investīcijas, kā arī līdzsvarotu publisko ieguldījumu sadali pa prioritātēm, izvirzītu konkrētus sasniedzamos rezultātus un noteiktu atbildību to īstenošanā.”

Vadoties no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) vidusposma novērtējuma un īstenošanas pieredzes, secināms, ka jāuzlabo nākamā attīstības plāna struktūra, tostarp nodrošinot ciešāku un skaidrāku mērķu, uzdevumu, rīcības un resursu savstarpējo sasaisti. Analizējot galvenos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un valsts izaugsmi ietekmējošos faktorus, kas jāņem vērā plānojot tālākos valsts attīstības scenārijus un apzinot būtiskākās politiku izvēles vidējā termiņā, gan globālā, gan nacionālā līmenī aktuālas tendences ir: sabiedrības novecošanās, ārējā migrācija, iekšējā mobilitāte, integrācija globālajās vērtību ķēdēs u.c.

Lai nodrošinātu mērķtiecīgus valsts ieguldījumus atbilstoši noteiktajām attīstības prioritātēm, tiek piedāvāts turpmākā budžeta investīciju projektu lietderības izvērtēšanā ņemt vērā to atbilstību un pozitīvo iespaidu uz sasniedzamajiem attīstības rādītājiem. Attīstības rādītāju izvēlē primāras ir konkrētās sabiedrības intereses un vērtības, rādītājus izvēloties ekspertiem sadarbībā ar sabiedrību, maksimāli izmantojot kvantitatīvos rādītājus, kas ir salīdzināmi un sniedz iespējami augstāko objektivitātes pakāpi. Tādēļ, lai noteiktu atbilstošākos rādītājus Latvijas attīstībai, NAP2027 izstrādē tiks iesaistīti eksperti un sabiedrība, iekļaujot zinātniekus, ekonomistus, uzņēmējus, politiķus, dažādu reģionu, kā arī pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 

Pēc padomes diskusijas un vienošanās tiks noteikti turpmākie soļi NAP2027 izstrādē un sabiedrības iesaistē.

Padome nodrošina valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu un rosina strukturālās reformas valsts pārvaldē, lai veicinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību. Padome ir koleģiāla koordinējoša institūcija, ko vada Ministru prezidents un kurā piedalās valdības, pašvaldību, valdības sadarbības un sociālo partneru pārstāvji.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020