Kā Latvija īsteno Ilgtspējīgas attīstības mērķus?

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušana Latvijas politikas plānošanas sistēmā

Saite uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu mājaslapu: Sustainable Development Goals 

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar ministriju politikas plānotājiem skata IAM kontekstā ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) starpposma izvērtējumu, nodrošinot iespēju papildināt mūsu plānošanas dokumentus ar tādiem mērķiem, kas aktuāli Latvijai. Izvērtējuma ziņojuma ietvaros sagatavoti priekšlikumi Ministru Kabinetam un Saeimai par iespējamām izmaiņām NAP2020 un laika posmā no 2020. gada, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību.

Latvijas attīstības un ANO IAM mērķu kartējums jau ir izstrādāts (skat. https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki/iam-kartejums). Tas ir pirmais solis virzībā uz vienošanos par Latvijas attīstības mērķu precizēšanu un pārskatīšanu. Lielākā daļa no IAM apakšmērķiem Latvijā ir iekļauti un tiek risināti vienā vai vairāku nozaru politikās. Tāpēc ministrijas ir aicinātas izmantot mērķu un rādītāju kartējumu nozaru politikas dokumentu starpposma izvērtēšanas procesā (kas norit 2017. un 2018. gadā) un sadarbībā ar sabiedrību skatīt IAM iekļaušanu turpmākajā rīcībpolitiku ieviešanā.

2018

Visas pasaules valstis sniedz ziņojumu ANO par IAM ieviešanu vismaz divas reizes 15 gadu laikā; Latvijai izvēlējās ziņot tās simtgadē.

Latvijas iedzīvotājiem, valdībai, pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām aktīvi iesaistoties 2015. gadā ANO apstiprināto 17 IAM sasniegšanā līdz 2030. gadam, Latvija 2018. gada 16.-18. jūlijā, Ņujorkā Augsta līmeņa politikas forumā ziņoja par sasniegto progresu IAM īstenošanā. Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens ziņoja par Latvijas paveikto IAM ieviešanā, uzrunu papildinot biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktorei Inesei Vaivarei, līdzziņojot par nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju ieguldījumu.

Ekonomikas ministrs informēja ANO dalībvalstu pārstāvjus un citus klātesošos par paveikto un plānoto, risinot Latvijas ilgtspējīgai attīstībai būtiskākos izaicinājumus: inovatīva un eko-efektīva ekonomika un iespēju un ienākumu vienlīdzība, kas ļaus celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti gan pilsētās, gan lauku teritorijās. Uzruna sasaucas ar foruma šī gada izvirzīto tēmu “Pāreja uz ilgtspējīgu un elastīgu sabiedrību” un ir balstīta Latvijas sagatavotajā un valdības apstiprinātajā ziņojumā par IAM ieviešanu.

Latvijas ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu

Ziņojums latviešu valodā

Ziņojums skat. no mobilajām ierīcēm

1. pielikums - statistika

2. pielikums - ANO Dienaskārtība 2030

 

Ziņojums angļu val. (atvēruma skatā)

Ziņojums angļu val. (vienas lapas skatā - mobilajām ierīcēm)

 

Pastāvīgi

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija pievērš pastiprinātu uzmanību IAM integrācijai plānošanas sistēmā, rīkojot diskusijas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Latvija sadarbojas arī ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm IAM pārvaldības un prioritāšu noteikšanā Eiropas Savienības (ES) līmenī, savukārt ANO līmenī ES valstis saskaņo savus viedokļus.

Attiecībā uz IAM ieviešanu nacionālā līmenī, Latvijai ir svarīgi ievērot pieejamos budžeta līdzekļus, koncentrējoties uz sabiedrībai aktuālu mērķu īstenošanu un iedzīvotāju gatavību līdzdarboties šo mērķu sasniegšanā. Būtiski ir arī noteikt konkrētus rezultatīvos rādītājus, kas ļauj sekot līdzi mērķu sasniegšanas progresam.