Nacionālās attīstības padome izskatīs Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam gala redakciju

13. februārī Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadībā notiks Nacionālās attīstības padomes (NAP) sēde, kurā tā izskatīs ar plašu sabiedrības līdzdalību tapušo Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam (NAP2027), NAP2027 īstenošanai paredzēto indikatīvo investīciju pasākumu kopumu un lems par NAP2027 tālāko virzību.

PKC vadībā izstrādātais NAP2027 izvirza Latvijas valsts attīstības mērķus un nosaka uzdevumus to sasniegšanai nākamajiem septiņiem gadiem, kā arī plānoto finanšu sadalījumu indikatīvajiem investīciju pasākumiem NAP2027 īstenošanai.

Vairāk nekā 150 eksperti, NVO, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji ir līdzdarbojušies NAP2027 izstrādē. 2019. gada rudenī un gada nogalē notikusi NAP2027 un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Izvērtējot saņemtos vairāk nekā 1400 priekšlikumus, PKC sagatavojis NAP2027 gala redakciju, kā arī izvērtējis ministriju iesniegtos investīciju pieteikumus NAP2027 uzdevumu īstenošanai un veicis to atlasi atbilstoši NAP2027 stratēģiskajos mērķos balstītajiem kritērijiem un septiņu gadu laikposmā Latvijai plānotajiem pieejamajiem attīstības finanšu resursiem.

NAP sēde notiks 13. februārī plkst. 13.00 Ministru kabineta Bibliotēkā, Brīvības bulv. 36, 4. stāvā.

Informācija  par Nacionālās attīstības padomes 13. februāra sēdi.

Visa informācija par NAP2027 rodama PKC mājaslapā: https://www.pkc.gov.lv/lv/nap-2027/informacija

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

Nacionālās attīstības padome nodrošina valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu un rosina strukturālās reformas valsts pārvaldē, lai veicinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību. Padome ir koleģiāla koordinējoša institūcija, ko vada Ministru prezidents un kurā piedalās valdības, pašvaldību, valdības sadarbības un sociālo partneru pārstāvji.

 

Papildu informācija:
Guntis Rozenbergs

Pārresoru koordinācijas centrs

tālr.: 67082813, 29250467

e-pasts: [email protected]

mājaslapa: www.pkc.gov.lv

twitter: @LVnakotne

FB: LVnākotne