Noslēdzies iepirkums par pētījuma "Par laulības nereģistrēšanas problemātiku" veikšanu

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Pētījums par laulības nereģistrēšanas problemātiku” (identifikācijas Nr. 2015/PKC-3), komisija 2015. gada 22. maijā ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Projektu un kvalitātes vadība", vienotais reģistrācijas numurs: 40003803078, juridiskā adrese: Ūnijas iela 25, Rīga, LV - 1039.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 18 692,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 3 925,32 (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci eiro un 32 centi), kas kopā sastāda EUR 22 617,32 (divdesmit divi tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro un 32 centi). Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA „Projektu un kvalitātes vadība” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas 2015. gada 22.maija sēdes protokols ir pieejams šeit (pdf): lēmums.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2015/PKC-3
Prognozējamā līgumcena19 000 EUR
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
NosaukumsPētījums par laulības nereģistrēšanas problemātiku
Datums14.04.2015.
Pieteikšanās30.04.2014. plkst. 10.00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža
KontaktpersonaIeva Kārkliņa,  t.67082928, [email protected]
DokumentiIepirkuma nolikums
Līgums