Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki - cilvēka fiziskais un emocionālais veselības stāvoklis un sociālā atbalsta pasākumu kopums, kas atbilst katra cilvēka vajadzībām. Priekšnosacījums ilgākam, iekļaujošākam un aktīvākam mūžam, kas arī ietekmē dzimstību - cilvēku vēlmes un iespējas laist pasaulē atvases.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

  • DZIMSTĪBA UN ATBALSTS ĢIMENĒM – bērnu ienākšana pasaulē, ko ietekmē virkne sociālu un ekonomisku faktoru, t.sk. laba veselība, pietiekama materiālā labklājība, sociālā drošība, pieejama atbalsta sistēma bērnu vajadzību nodrošināšanai u.c.
  • VESELĪGS DZĪVESVEIDS – indivīda rīcību kopums, kas vērsts uz slimību risku novēršanu un veselīga uztura paradumiem, fiziskām aktivitātēm, un no atkarībām brīvu dzīvesveidu.
  • VESELĪBAS APRŪPE – pieejama, kvalitatīva un efektīva slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija, lai nodrošinātu labu veselību visa mūža garumā.
  • SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA – atbalsta sistēma nelabvēlīgā situācijā esošajiem, kas ietver mērķtiecīgus sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darba un citu sociālā atbalsta pasākumu pieejamību atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautām personām.