Vienota, droša un atvērta sabiedrība

Vienota, droša un atvērta sabiedrība pauž demokrātisko un sociālo vērtību kopumu, kas ietver pilsoniskās identitātes apzināšanos, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos, piederības sajūtu sabiedrībai un valstij, līdzdalību sabiedriskajos procesos un uzticēšanos valsts pārvaldei un tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī pārliecību par savu personisko drošību un tiesību efektīvu aizsardzību. Valsts drošības un iekšējās stabilitātes garantēšana ir nozīmīga nacionālo interešu prioritāte, kas prasa visaptverošu pieeju valsts aizsardzībai, stiprinot sabiedrības un valsts institūciju sadarbību.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

  • SABIEDRĪBAS DROŠĪBA – iedzīvotāju pārliecība par savu tiesību un interešu aizsardzību pret iekšējiem un ārējiem drošības riskiem, pārliecība par tiesībsargājošo iestāžu pieejamību un uzticēšanās tām. Kompetento dienestu spēja prognozēt un identificēt iespējamos nākotnes drošības izaicinājumus, sekmējot drošas, stabilas un paredzamas dzīves vides izveidi Latvijā.
  • TIESISKUMS – uzticama mūsdienīga, ērti pieejama, droša un nekorumpēta valsts pārvalde un tiesībaizsardzības sistēma, tostarp efektīvi funkcionējoša tiesu sistēma. Jāvairo sabiedrības uzticība tiesībaizsardzības un vienlīdzības mērķiem, tostarp uzlabojot normatīvā regulējuma kvalitāti un novērošot tā pretrunīgumu.
  • PIEDERĪBA, SALIEDĒTĪBA, LĪDZDALĪBA – cilvēka vēlmei dzīvot, strādāt un veidot ģimeni Latvijā ir svarīga piederības sajūta sabiedrībai un valstij, kas galvenokārt balstās spējā uzticēties līdzcilvēkiem un valstij. Uzticēšanās un piederība rodas dabīgi, cilvēkiem saliedējoties kopīgos darbos, kā arī līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā visos līmeņos: savā kopienā, pašvaldībā un valstī.