Attīstības plānošana Latvijā

attīstības plānošanas sistēmas Latvijā hierarhija

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Pārresoru koordinācijas centra ekspertes Rudīte Osvalde, Iveta Ozoliņa un Māra Sīmane ir izstrādājušas praktisku ceļvedi un palīgu politikas plānotājiem ikdienas darbā, kur centušās iespējami skaidri un vienkārši izklāstīt galvenos politikas veidošanas pamatprincipus, kā arī palīdzēt orientēties plānošanas dokumentu veidos un hierarhijā.

Rokasgrāmatā atradīsiet ieteikumus par to, kā optimāli organizēt plānošanas dokumentu izstrādes procesu, kā noteikt skaidrus politikas mērķus ar izmērāmiem rezultātiem, plānot nepieciešamos resursus un kā vislabāk veikt politikas ietekmes izvērtēšanu.

 

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Jūs varat lejuplādēt rokasgrāmatu šeit.

 

Attīstības plānošanas mērķis ir sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Attīstības plānošanas dokumentā izvirza mērķus un sasniedzamos rezultātus attiecīgajā politikas jomā vai teritorijā, apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko rīcību. Attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti ilgtermiņam (līdz 25 gadiem), vidējam termiņam (līdz 7 gadiem) un īstermiņam (līdz 3 gadiem).

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka valsts ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.

Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka valsts attīstības mērķus, prioritātes un sasniedzamos rezultātus, kā arī rīcības virzienus un atbildīgās institūcijas.

Pamatnostādnēs nosaka jaunus vidēja termiņa attīstības virzienus nozaru politikās.

Plānu izstrādā politikas (pamatnostādņu) ieviešanai, pamatnostādņu vietā vai augstākas institūcijas dotā uzdevuma izpildei. Plāns pamatā ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, taču atsevišķos gadījumos var izstrādāt arī vidēja termiņa plānu.

Konceptuālu ziņojumu izstrādā, ja nepieciešams izšķirties par rīcību iepriekš noteiktu nozaru politiku īstenošanā.

Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību ir politisko vadlīniju dokuments, kuru, izvērtējot hierarhiski augstākos ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus un nacionālās drošības politikas plānošanas dokumentus, izstrādā visam Ministru kabineta pilnvaru laikam un kurš ietver Ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un rezultātus, kā arī Rīcības plānu, kurā iekļauti konkrēti uzdevumi Deklarācijā izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Stratēģisko plānotāju tikšanās

Pārresoru koordinācijas centrs organizē regulāras valsts stratēģisko plānotāju tikšanās, iesaistot visu ministriju, Valsts kancelejas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjus diskusijās ar mērķi uzlabot attīstības plānošanas sistēmu un plānošanas dokumentu kvalitāti.

PKC pastāvīgi sniedz ministriju politikas plānotājiem nepieciešamo palīdzību plānošanas dokumentu izstrādē un nodrošina konsultatīvu atbalstu katrā konkrētajā gadījumā. Tāpat PKC regulāri seko līdzi visu ministriju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu kvalitātei un lietderībai, vērtējot to sasaisti ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027) un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī pieejamo fiskālo telpu.