Sabiedrības līdzdalība un sadarbība

Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Iedzīvotājiem skaidri saprotama un līdzdalībai atvērta attīstības plānošanas sistēma sniedz pozitīvu atbalstu sabiedrības izpratnei par valsts pārvaldes un valdības darbu, tādējādi stiprinot cilvēku uzticību godīgiem un atbildīgiem valsts pārvaldes darbiniekiem un amatpersonām. Pārresoru koordinācijas centram (PKC) ir svarīgi sniegt iedzīvotājiem pilnvērtīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām, veicinot ikviena cilvēka izpratni par politikas plānošanas procesu valstī un pieņemto lēmumu savstarpējo mijiedarbību un pēctecību - ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un valsts nākotni.

Paaugstinot atsevišķu cilvēku un rezultātā sabiedrības kopējās zināšanas par politiskiem un sociāli ekonomiskiem procesiem valstī, mēs stiprinām pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas gudri un mērķtiecīgi iesaistās valdības lēmumu pieņemšanā un līdzveido politisko dienas kārtību, pārzinot un izmantojot savas tiesības, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu valsti, kurā dzīvojam. 

Īstenojot demokrātisku, sociāli atbildīgu un pierādījumos balstītu attīstības plānošanas politiku, PKC ir būtiski nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties politikas veidošanas procesā. Lai to īstenotu, PKC ir atvērts sadarbībai un saziņai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, regulāri aicinot iedzīvotājus izteikt savu viedokli un iesaistīties attīstības plānošanā.

PKC organizē diskusijas un pasākumus un ikdienā regulāri informē sabiedrību par valsts attīstības aktualitātēm, atbild uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, kā arī proaktīvi skaidro attīstības plānošanas norises. Plašāk par PKC publiski organizētajiem pasākumiem Jūs varat uzzināt PKC mājaslapā, sadaļā PASĀKUMI.

PKC atbalsta vienotas, iedzīvotājiem saprotamas un uz sabiedrības labklājību orientētas politikas īstenošanu, kas paredz regulāru un atklātu saziņu ar iedzīvotājiem. Komunikācijā ar sabiedrību PKC cenšas vairot izpratni par katra personisko lomu un ietekmi politikas plānošanas procesā, kā arī sekmēt efektīvu mijiedarbību, lai ikviens sabiedrības pārstāvis apzinātos savu nozīmi kopēja rezultāta sasniegšanā - cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā un valsts attīstības labā.