Ekspertu grupas ir uzsākušas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam detalizēta satura izstrādi

Uzklausot un apkopojot iedzīvotāju, politiķu, nozares ekspertu un organizāciju viedokļus par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) turpina darbu pie NAP2027 satura izveides, organizējot tematiskas ekspertu grupas, galveno attīstības mērķu un uzdevumu noteikšanai.

PKC vadītājs P.Vilks par NAP2027 izstrādes pieeju: “Sākot jau 2017. gadā, mēs veicām rūpīgu un detalizētu analītisko darbu pie esošās situācijas, globālo tendenču un izaicinājumu un esošā Nacionālā attīstības plāna [līdz 2020. gadam] izvērtēšanas. Pēc vairāk nekā gadu ilga darba kopā ar ministrijām, akadēmisko sektoru un zinātniekiem, uzņēmējiem, nozares ekspertiem un politiķiem, mēs piedāvājām NAP2027 kodolu (prioritātes un mērķus). Šobrīd šis piedāvājums ir pilnveidots pēc sabiedriskās apspriešanas un darbu uzsākušas sešas ekspertu grupas, lai divu mēnešu laikā caur diskusijām nonāktu pie kopīgi izvēlētu mērķu definēšanas un uzdevumiem, kas veidotu jaunā NAP2027 saturu.”

Turpmāko mēnešu laikā līdz jūlija vidum sešas ekspertu grupas strādās pie izaicinājumu, mērķu un uzdevumu izstrādes tematiski atbilstoši precizētajām NAP2027 prioritātēm: Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki; Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei; Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība; Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība; Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei; Vienota, droša un atvērta sabiedrība.

Š.g. 31. janvārī noslēdzās NAP2027 sabiedriskās apspriešanas 1. kārta, saņemot un apkopojot vairāk kā 100 iedzīvotāju un institūciju priekšlikumus un organizējot un piedaloties vairāk kā 20 dažādu pušu tikšanās un diskusijās par Latvijas attīstības izaicinājumiem. Atbilstoši priekšlikumiem un diskusijām, NAP2027 kodols tika aktualizēts un skatīts Nacionālās attīstības padomē 2019. gada 18. aprīlī, atbalstot tālāku ekspertu grupu darbu pie NAP2027. Pārņemot labo un vērtīgo no esošā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam un mācoties no neveiksmēm, NAP2027 vērtību centrā izvirza cilvēka dzīves kvalitātes dažādus aspektus.

Otrā sabiedriskās apspriešanas kārta par NAP2027 projektu paredzēta ne ātrāk kā š.g. augustā. Ar aktuālo NAP2027 izstrādes laika grafiku un papildu informāciju Jūs varat iepazīties PKC tīmekļa vietnē, sadaļā Sabiedrības līdzdalība: ej.uz/NAP2027top.

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

 

NAP2027 prioritātes (aktualizētas pēc sabiedriskās apspriešanas)

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: [email protected]
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020