Noslēgusies sabiedriskā apspriešana par NAP2027 kodola piedāvājumu

Š.g. 31. janvārī noslēdzās Pārresoru koordinācijas centra (PKC) organizētā sabiedriskā apspriešana par Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam (NAP2027) ietveramajām prioritātēm, mērķiem un investīciju virzieniem. Iedzīvotāji sniedza viedokli par to, kādas, viņuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā, kā valsts varētu tās risināt, kuras jomas būtu prioritāri attīstāmas un kuras sabiedrības vērtības ir svarīgas Latvijas izaugsmei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no vairāk kā 100 iedzīvotājiem un organizācijām un PKC piedalījās vairāk kā 20 diskusijās un tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem un akadēmiskā sektora pārstāvjiem, nozaru ekspertiem, reģionu pārstāvjiem, Saeimas deputātiem u.c. Būtiskākie secinājumi un izmaiņas, kas veicamas NAP2027 kodolā (prioritāšu un rīcības virzienu piedāvājumā), pēc publiskās diskusijas ir, ka līdzsvarota teritoriju attīstība jāvirza kā prioritāte; izceļams, kā valsts plāno atbalstīt uzņēmējus, lai mūsu ekonomika un investīcijas, ko ieguldīt turpmākā attīstībā, pieaugtu; jāstiprina tiesiskums un uzticēšanās valsts pārvaldei un politiķiem; jāuzlabo izglītības un veselības aprūpes kvalitāte un jāsekmē inovāciju un tehnoloģiju attīstība.

Saņēmām arī ļoti konkrētus un uz nozaru izaicinājumiem attiecināmus priekšlikumus, ar kuriem turpināsim darbu pie NAP2027 sākotnējās redakcijas izveides. Ar visiem priekšlikumiem un idejām strādās prioritāšu ekspertu grupas, nosakot izmērāmus valsts attīstības mērķus un nepieciešamās izmaiņas rīcībpolitikās. Tālāk ekspertu grupas vērtēs plānoto  uzdevumu un potenciālo investīciju ietekmi uz mērķu sasniegšanu caur vairākiem aspektiem, t.sk. produktivitātes pieaugumu, sociālās nevienlīdzības mazināšanu un līdzsvarotu teritoriju attīstību.

PKC saka “Paldies!”, ikvienam, kas iesaistījās valsts attīstības prioritāšu izvirzīšanā, palīdzot pilnveidot NAP2027 kodolu, domājot par savu un nākamo paaudžu nākotni Latvijā, Eiropā un pasaulē! Priecē arī jaunās paaudzes ticība savai spējai ietekmēt procesus valstī un atbildības sajūta to darot. Aicinām arī turpmāk aktīvi līdzdarboties ikvienu savas un valsts nākotnes veidošanā! Sabiedriskās apspriešanas laikā sniegto priekšlikumu un ideju apkopojums pieejams PKC mājaslapā, sadaļā Sabiedrības līdzdalība un sadarbība – NAP2027 sabiedriskā apspriešana: ej.uz/NAP2027top.

Tālākais NAP2027 izstrādes laika grafiks paredz sabiedriskās apspriešanas rezultātā pilnveidotā NAP2027 kodola izskatīšanu Nacionālajā attīstības padomē, prioritāšu izstrādes ekspertu grupu izveidi un darbu pie NAP2027 sākotnējās redakcijas izveides līdz š.g. maijam. Paralēli martā un aprīlī plānotas izbraukuma diskusijas reģionos, apzinot galvenos izaicinājumus pilsētās un reģionos ārpus Rīgas. Šī bija NAP2027 sabiedriskās apspriešanas pirmā kārta, otrā apspriešanas kārta par NAP2027 sākotnējo redakciju paredzama š.g. maijā, jūnijā.

 

Nacionālais attīstības plāns nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas septiņu gadu periodam. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt". Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, t.sk. no Eiropas Savienības fondiem, atbalstot noteikto valsts prioritāšu īstenošanu. Nacionālo attīstības plānu apstiprina Ministru kabinets un Saeima un īsteno visas ministrijas, plānojot savu darbu un nozaru politikas, un valsts iedzīvotāji, ar aktīvu rīcību ikdienā un ilgtermiņā –  savas un nākamo paaudžu nākotnes labā. Esošais plāns (NAP2020) ir spēkā līdz 2020.gadam, tā vietā stājoties nākamajam – NAP2027.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: [email protected]  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @LVnakotne