Oktobra nogalē notika darba vizīte Dānijā

Programmas logoPKC logo

2022. gada 30. oktobrī – 2. novembrī Pārresoru koordinācijas centra eksperti, īstenojot Norden programmas* projektu, viesojās Dānijā, Olborgas Bērnu un pusaudžu atbalsta centrā, lai iepazītos ar Dānijas pieredzi.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā notika tikšanās ar Olborgas pašvaldības (Aalborg komun) Bērnu un pusaudžu atbalsta centra darbiniekiem, kuras laikā notika informācijas apmaiņa par Dānijas un Latvijas pirmsskolas izglītības un bērnu pieskatīšanas sistēmām kopumā, uzzināja par bērnu iesaistes pirmskolā apmēriem un bērniem pieejamajiem atbalsta pasākumiem (ieskaitot specializētos bērnudārzus bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem)

Dānijas kolēģi arī informēja, ka nesen notikusi pāreja uz pedagoģiskās komponentes stiprināšanu pirmskolā, pielāgojot bērnu pieskatīšanu un izglītošanu/attīstību bērna spējām un vecumposma īpatnībām. Tāpat Olborgas komūnas pārstāvji informēja, ka pašvaldībā tiek izmantota kompānijas “Rombol” izstrādāta un piedāvāta digitālā skrīninga platforma, kurā tiek apkopoti dati par visiem pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē bērnudārzu (99%). Iegūtie dati atklāj, vai bērns izmanto visu savu attīstības potenciālu (“labbūtība”), t.i., vai bērns attīstās atbilstoši tā spējām visās jomās; ja tiek konstatētas grūtības, pedagoģiskais personāls vai citi speciālisti piedāvā atbilstošu atbalstu. Platformā apkopotie dati balstīti regulāros pirmsskolas pedagogu novērojumos.

Olborgā bērniem pēc vajadzības ir pieejami “Resourcepladsser”, kas ir dažādās vietās sakopoti dažādi atbalsta pakalpojumi. Piemēram, vienā bērnudārzā kopā uzturas bērni, kuriem tiek sniegts atbalsts uzvedības korekcijā, un bērni bez šādām grūtībām. Papildus pirmsskolas iestādes telpās iekārtotas speciālas telpas fizioterapijai, ergoterapijai bērniem ar smagākiem attīstības traucējumiem.

Olborgas kolēģi ar lepnumu arī informēja, ka skolās kopš 2020. gada darbu uzsākušas Delta klases, kurās speciāli apmācīti pedagogi (vienmēr divi vienlaikus) strādā ar bērniem, kuriem diagnosticēti vai konstatēti autiskā spektra traucējumi un kas mācās kopā ar saviem vienaudžiem. Skolā ir vairākas šādas klases, un jau viena gada darbs liecina, ka bērni klasē labāk izprot dažādību, savukārt bērni ar AST labāk apgūst sociālās un saskares prasmes.

*Pieredzes apmaiņas vizīte tika īstenota ar Norden programmas „Valsts administrācijas mobilitāte” atbalstu, īstenojot projektu „Prevencijas un agrīnās intervences sistēmas izveide, lai sekmētu bērnu un jauniešu sasniegumus” (Building prevention and early intervention system for children and adolescent at risk of poor outcome (PA-GRO-1546)). Nordic-Baltic Mobility programme for Public administration ir projekts, kas sniedz atbalstu valsts pārvaldē strādājošajiem, palīdzot īstenot pieredzes apmaiņas un izpētes braucienus, organizēt apmācības vai reģionāla mēroga tīklošanas darbības. Programma atbalsta pasākumus, kuros plānota vismaz trīs valstu dalība, no kurām vismaz viena ir Skandināvijas valsts un vismaz viena – Baltijas valsts.