Noslēdzies iepirkums par politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveides darbiem

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveides darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/PKC-12, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2014. gada 26. novembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Autentica", reģistrācijas Nr. 40003989378, adrese Ūnijas iela 39A, Rīga, LV – 1039. Iepirkuma līgumcena bez PVN 27 560.00 euro (ar PVN 33 347.60 euro).

Iepirkuma komisijas lēmums un iepirkuma komisijas 2014. gada 26. novembra sēdes protokola izraksts ir pieejams šeit (pdf): lēmums un protoklola izraksts.

Iepirkuma komisijas lēmumu iespējams pārsūdzēt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta astoņpadsmitajai daļai – Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2014/PKC-12
Prognozējamā līgumcenaNepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikto robežsummu
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
NosaukumsPolitikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveides darbi
Datums05.11.2014.
Pieteikšanās19.11.2014. plkst. 10.00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
KontaktpersonaElīna Krūzkopa, t. 67082813,[email protected]
DokumentiIepirkuma nolikums
Līgums